انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- آئین نامه تشکیل دفاتر استانی
آئین نامه تشکیل دفاتر استانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آئین‌نامه تشکیل دفاتر انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در استان‏ها

ماده 1ـ تعریف و هدف: به منظور تسهیل ارتباط هیأت مدیره انجمن با اعضاء و انجام پاره‌ای فعالیت‌های مورد نظر انجمن و هیأت مدیره، براساس مفاد این آئین‌نامه دفاتر استانی انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش که از این پس «دفتر انجمن» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده 2ـ ”دفتر انجمن“ در استان‏هائی تشکیل می‌گردد که حداقل 7 عضو پیوسته ”انجمن“ در آن ساکن یا مشغول به کار باشند و گروه آموزشی رشته جامعه‌شناسی یا شاخه‌های علوم اجتماعی خاص در یکی از مراکز آموزش عالی آن استان دائر باشد و درس جامعه شناسی آموزش و پرورش در این مراکز تدریس شود.

تبصره 1: چنانچه تعداد اعضاء پیوسته ”انجمن“ در یک استان حداقل 10 نفر باشند ولی رشته آموزشی جامعه‌شناسی در آن استان دائر نباشد، ”دفتر انجمن“ در آن استان نیز می‌تواند تشکیل گردد.

تبصره 2: در هر استان حداکثر یک دفتر انجمن تشکیل خواهد شد. تشکیل بیش از یک دفتر در هر استان موکول به وجود شرایط مقتضی و تصویب هیأت مدیره ”انجمن“ خواهد بود.

ماده 3ـ محل ”دفتر انجمن“ در استان‏ها ترجیحادر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی دارای گروه آموزشی ذیربط خواهد بود. در موارد مربوط به تبصره ماده 2، محل دفتر به پیشنهاد اعضاء و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 4ـ تشکیل دفتر در هر استان که واجد شرایط باشد، با درخواست اعضاء و تصویب هیأت مدیره انجمن صورت می‌گیرد و در اولین نشست مشترک اعضاء انجمن در حوزه آن دفتر، با نظارت هیأت مدیره، مسئول دفتر انجمن توسط اعضاء انتخاب و به هیأت مدیره انجمن معرفی می‌گردد.

ماده 5ـ اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول که به نحوی به دفاتر انجمن تعلق دارد، جزء ”اموال انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش“ محسوب می‌گردد و در صورت تعطیلی هر دفتر هیأت مدیره در مورد نحوه مصرف دارائی و اموال آن تصمیم‌گیری خواهد نمود.

ماده 6ـ وظائف ”دفتر انجمن“، عبارت است از:

1ـ برقراری ارتباط بین اعضاء و هیأت مدیره

2ـ برقراری ارتباط ”انجمن“ با مراکز آموزشی و پژوهشی و دستگاه‏های دولتی و غیر دولتی منطقه در جهت جلب همکاری متقابل

3ـ شناسائی افراد واجد صلاحیت عضویت در انجمن و ترغیب آن‏ها برای همکاری یا عضویت در ”انجمن“

4ـ تلاش در جهت حسن استفاده از امکانات و ظرفیت‏های منطقه جهت پیشبرد اهداف ”انجمن“

5ـ انجام وظایف خاص محوله از سوی هیأت مدیره

6ـ جذب کمک‌ها و حمایت های مالی و غیرمالی جهت پیشبرد اهداف انجمن و نیز وصول حق عضویت اعضاء انجمن و واریز آن به حساب مرکزی ”انجمن“

ماده 7ـ اقدامات اجرائی و فعالیت‏های دفاتر ”انجمن“در بندهای 2 و 4 ماده فوق پس از طرح پیشنهاد مسئول هر دفتر و تصویب هیأت مدیره ”انجمن“ مقدور خواهد بود.

ماده 8ـ وظایف دفتر تحت مدیریت مسئول دفتر صورت می‌گیرد. مسئول دفتر انجام وظایف بند 2 و 4 ماده 6، برای ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره، نظر اکثریت اعضاء ”انجمن“ در آن استان را ملحوظ خواهد داشت.

ماده 9ـ این آئین‌نامه در 9 ماده و دو تبصره در جلسه 4/5/91 هیأت مدیره تصویب شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.223.132.fa
برگشت به اصل مطلب