انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- کارگاه آموزشی یک روزه در سمنان با موضوع کتاب نظام جهانی
با حضور دکتر علیرضا شریفی یزدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  کارگاه آموزشی کتاب نظام جهانی با حضور دکتر علیرضا شریفی یزدی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.197.66.fa
برگشت به اصل مطلب