انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی" 4
کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی" 4

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

فصل چهارم جهان اسلام

درس های دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم

و میزان آشنایی آن ها با فرهنگ غرب آیا عمیق بود یا خیر و خطر غرب را در چه چیزی می دانستند پس از آن ها یک جریان

موازی شکل گرفت که از آن با عنوان منور الفکران غرب زده یاد می کنند که فقط در اصلاح رفتار دولت های مسلمان با بیدارگران

اسلامی اشتراک داشتند از دل همین منور الفکران اندیشه های ناسیونالیستی شکل گرفت که به حکومت سکولار تبدیل شد .

اعتراض بعضی از نخبگان که از آن ها به جریان چپ یاد می کنند نسل دوم غرب زدگان را در کشور های اسلامی پدید آورد که

برخی به صورت مکاتب الحادی و برخی به نوعی روشنفکری التقاطی در امدند این گروه های چپ سرانجام ، اغلب در سایه

کشورهای بلوک شرق ایجاد شدند و برخی هم با حمایت همین بلوک به قدرت رسیدند

در درس سیزدهم در زیر مجموعه انقلاب مشروطه ، با اقدامات نخستین بیدارگران مسلمان نظیر جنبش هایی برای اصلاح

رفتار مثل قیام تنباکو و جنبش هایی برای اصلاح ساختار مثل جنبش عدالت خانه مشروطه آشنا می شویم پس از آن به دلایل

متوقف شدن مشروطه که از جمله آن ها حضور قدرت های استعماری )به نفع منور الفکران ( بود اشاره خواهد شد در ادامه خواهید

دید که انقلاب اسلامی ، بازگشت مردم ایران به حرکت نا تمام مشروطه است که هفتاد سال پس از مشروطه رخ داد البته مشروطه

با انقلاب اسلامی از چند جهت تفاوت داشت که مهمترین ان در بحث براندازی حکومت است .

انقلاب اسلامی با انقلاب های آزادی بخش قبل از خود، در جهت گیری ضد استعماری داشتن مشترک بود اما در نوع رویارویی

با دشمن ،نوع مشارکت مردم و داشتن یا نداشتن چارچوب های نظری تفاوت هایی داشت.

در درس چهاردهم ، ابتدا با معیار شناخت انقلاب اسلامی به عنوان نخستین انقلاب پس از انقلاب فرانسه آشنا می شویم .

انقلابی که الگوی رفتاری خود را از فقه سیاسی و اجتماعی شیعی و رفتار خود را بر همان اساس سازمان می داد پس از آن به

تاثیرات و پیامد های انقلاب اسلامی ایران و بخصوص با مهم ترین آن یعنی سلسله قیام ها و انقلاب های گسترده ی مردم در

کشور های عربی اشاره خواهد شد . انقلاب اسلامی ، به موازات آرمان های خود، حضوری فراتر از مرزهای جهان اسلام نشان داد که

باعث شد بحران های معرفتی و معنوی غرب فرصت ظهور یابد که به تدریج به فروپاشی دنیای دو قطبی انجامد و سر انجام جهان

اسلام را به عنوان یک قطب تمدنی و فرهنگی مطرح کرد .

در درس دوازدهم که ابتدا با نخستین بیدارگران اسلامی آشنا می شویم اینکه چه کسانی بودند مهمترین ویژگی آن ها چه بود

نبی زاده

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.188.50.fa
برگشت به اصل مطلب