انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- بخش دانشجویی
فعالیت کمیته دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرایط عضویت دانشجویی بر اساس اساسنامه انجمن :

کلیه دانشجویانی که در رشته های علوم اجتماعی به تحصیل اشتغال دارند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.118.131.fa
برگشت به اصل مطلب