انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- وابسته
اعضاء وابسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصل سومانواع و شرایط عضویت

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.110.128.fa
برگشت به اصل مطلب