انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- پیوسته
شرایط عضویت پیوسته در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصل سومانواع و شرایط عضویت

1-6بند عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته  انجمن درآیند.

تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌باشند با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.109.127.fa
برگشت به اصل مطلب