انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- اعضاء هیات موسس انجمن
اعضاء هیات موسس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1

  دکتر شهلا اعزازی

  2

  دکتر علی محمد حاضری

  3

  دکتر محمود شارع پور

  4

  دکتر امان الله قرایی مقدم

  5

  دکتر عمر اطمیشی

  6

  غلامرضا حمید زاده

  7

  دکتر مهدی شریعت زاده

  8

  دکتر محمد رسول گلشن فومنی

  9

  دکتر حمید پور یوسفی

  10

  دکتر حسین دهقان

  11

  دکتر محمود شهابی

  12

  دکتر محمد صادق مهدوی

  13

  آقای مرتضی پور موسی

  14

  آقای اکبر رضاپور

  15

  دکتر داور شیخاوندی

  16

  دکتر مرتضی منادی

  17

  دکتر عزیزالله اسمعیلی

  18

  دکتر مهدی رادان

  19

  آقای هوشنگ ظهیری

  20

  دکتر نعمت الله متین

  21

  دکتر غلامعباس توسلی

  22

  دکتر بیژن زارع

  23

  مهندس هادی عزیززاده

  24

  دکتر فیض الله نوروزی

  25

  دکتر محسن نوغانی

  26

  دکتر منصور وثوقی

  27

  آقای احسان هوشمند

  28

  دکتر سید محسن میرزایی

  29

  دکتر هما زنجانی زاده اعزازی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.105.13.fa
برگشت به اصل مطلب