انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
برگزاری همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری سمینار ها 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.62.121.fa
برگشت به اصل مطلب