انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- صفحه اصلی
انتخابات هیات مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ | 
انتخابات هیات مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا در تاریخ 5 شهرورماه 98 برگزار نگردید. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.211.149.fa
برگشت به اصل مطلب