انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- کمیته های تخصصی و اجرایی
کمیته های تخصصی و اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  آقای دکتر هاشمی

          کمیته آموزش و پرورش و هویت 

   آقای دکتر دهقان

          کمیته آموزش وپرورش توسعه و عدالت 

  خانم دکتر رحیمی نژاد

          کمیته آموزش وپرورش و توانمندی زنان

خانم فرشته انصاری 

           کمیته دبیران علوم اجتماعی

   آقای دکتر زارع

         کمیته آموزش وپرورش و جامعه پذیری، رسانه و خانواده

  آقای دکتر مروت    

         کمبته نقد و بررسی کتب علوم اجتماعی

آقای دکتر شریفی یزدی

         کمیته آموزش وپرورش وآسیب های اجتماعی

   آقای دکتر تاجیک

         کمیته آموزش وپرورش وشهروندی

  خانم دکتر رحیمی نژاد .

          کمیته روابط بین الملل

   خانم دکتر صدیقیان بید گلی.

         کمیته روابط عمومی

   خانم اکبر پوران

         کمیته دانشجویی

  آقای دکتر قادری  

       کمیته آموزش وپرورش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

   آقای دکتر تقویان 

          کمیته مسائل جامعه شناختی آموزش عالی 

   آقای دکتر سعادتی شامیر

         کمیته همایش‌ها و نشریات 

    خانم اکبر پوران

کمیته دانشجویی و عضویت و دفاتر استانی و نشست‌ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.207.90.fa
برگشت به اصل مطلب